Informatie

Lid worden

Ben je opzoek naar een gezellige club met goede faciliteiten neem dan contact op met ons secretariaat.
We kennen de volgende lidmaatschapsvormen:

De contributie is exclusief €29,50, dit is het tarief in  2024, voor het lidmaatschap van de KNHS.

Ook is het mogelijkheid om donateur te worden van onze vereniging vanaf €15,00 per jaar. Je wordt dan middels de ledenvergaderingen op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen onze vereniging.


Lessen

De clublessen worden in het buitenseizoen gegeven op ons clubterrein. In de wintermaanden rijden we indien mogelijk binnen.
In het buitenseizoen is er om de week springles op maandag van 19:00 tot 20:00. De dressuurles is op donderdag van 19:30 tot 20:30 uur. Ook wordt er op zaterdag een dressuurles aangeboden bij voldoende animo.

Als je geïnteresseerd bent in onze club en/of de lessen kom dan gerust eens kijken op het clubterrein.


Huishoudelijke reglement

 1. Tijdens het bedrijven van de ruitersport in verenigingsverband zijn amazones en ruiters disciplinair ondergeschikt aan de instructeur.
 2. Alle amazones en ruiters dienen zoveel mogelijk rijlessen bij te wonen. Indien het bijwonen van de rijles niet mogelijk is dient men zich tijdig af te melden bij de daarvoor aangewezen personen.
 3. De ruiters geven zich zelf op voor wedstrijden en betalen zelf het inschrijfgeld.
 4. Bij betalingsachterstanden kan het bestuur een startverbod voor lessen en wedstrijden instellen.
 5. Het bestuur overlegt met de actieve leden over de instructie. Het bestuur besluit uiteindelijk hierover. Passieve leden hebben hierover geen inspraak. Uitgangspunt voor instructie is een periode van maximaal drie jaar. Met de mogelijkheid dit telkens voor 1 jaar te verlengen indien de actieve paardleden hiermee unaniem instemmen.
 6. Aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten wordt door alle leden (en ouders van ponyruiters) medewerking verleend. Hiervoor worden commissies ingesteld.
 7. Bij het rijden in verenigingsverband is het dragen van een veiligheidscap verplicht.
 8. Bestuur noch instructeur zijn aansprakelijk voor schade en ongevallen binnen en buiten het rijterrein.
 9. Ieder rijdend lid dient met het paard WA-verzekerd te zijn.
 10. De weg naar het rijterrein en terug wordt, door ruiters jonger dan 12 jaar, onder begeleiding en met de ter plaatse geldende verkeersregels gereden
 11. Wanneer een paard mest op weg van en naar het rijterrein dient men dit op te ruimen
 12. De mest, welke uit de trailer valt bij het in-en uitladen van paard/ pony dient of te worden verwijderd of uitgespreid te worden zodat er geen hopen ontstaan.
 13. Het lidmaatschap loopt tot en met 31 december en wordt daarna stilzwijgend met een jaar verlengd. Het opzeggen van een lidmaatschap kan schriftelijk t/m 30 november voorafgaand aan het nieuwe jaar.
 14. Een lid hoeft voor maximaal één combinatie geen inschrijfgeld te betalen voor de concoursen die de club organiseert.
 15. Paarden en ponys dienen verplicht volgens het entschema zoals het KNHS deze voorschrijft geënt te zijn.
 16. Parkeren door terreingebruikers, uitsluitend op het parkeerterrein langs het clubgebouw. We rijden niet zonder noodzaak over het clubterrein.
 17. In alle gevallen wanneer het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Procedure startpassen

Met ingang van 2016 geldt onderstaande procedure voor het aan- en afmelden van leden bij de KNHS en het aanvragen van startpassen:

 1. De club zorgt voor het aan- en afmelden van de leden bij de KNHS en berekent de kosten door aan de leden.
 2. De ruiters vragen zelf hun startpas aan of melden deze zelf tijdig af via Mijn KNHS. De ruiters betalen de kosten voor de startpas rechtstreeks aan de KNHS.
 3. De ruiters geven zichzelf op voor wedstrijden en betalen zelf het inschrijfgeld.

Clubterrein

Het clubterrein is voor de leden vrij toegankelijk.

Ons rijterrein ligt op de hoek van de Panoven 6591MB Gennep / Hoevensestraat in Ottersum.
Wij beschikken over 2 rijbakken van 20×60 en 20×40 en 2 hectare grasveld.


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van de Rijvereniging & Ponyclub Ottersum staat welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u: lid of donateur wordt; zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement; zich aanmeldt als vrijwilliger; zich aanmeldt als sponsor/adverteerder; werkzaamheden voor ons verricht.
Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens: naam, adres, email-adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer.
Wij gebruiken deze gegevens: voor de ledenadministratie; om contact met u op te nemen; om informatie en uitnodigingen aan u te verzenden; om u aan te melden bij de KNHS.

Bekijken, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
U kunt per e-mail contact opnemen met onze vereniging voor: informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens; bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de vereniging.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen.

Derden
Wij verstrekken gegevens van leden en deelnemers aan onze concoursen aan de KNHS.
Uitslagen van door ons georganiseerde concoursen zullen worden gepubliceerd.
Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie gebruiken voor publicatie, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd per e-mail bezwaar aantekent bij onze vereniging.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of wetgeving die het bewaren verplicht.

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.